لینک دانلود فایل کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پروژه کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن,دانلود تحقیق کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن,دانلود مقاله کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن,دانلود پژوهش کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن,دانلود پایان نامه کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن,دانلود رساله کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

این پروژه به دستگاه های کنترل از دور همانند سیستم های کنترل از راه دور یا کنترل ها (کنترل تلویزیون و ... ) مربوط می شودکه در واقع بدین معناست که سیگنالهای متعدد دستوری بیرون از منزل از طریق خط تلفن می توانند انتقال یابند تا عملیات دستگاههای الکتریکی موجود در منزل (مکانی که سیگنالها دریافت می شوند)را کنترل کند. به طور خاص، پروژه حاضر مربوط به دستگاههای کنترل از راه دوری می شود که به طور اتوماتیک اگر کسی در محل نباشد پاسخ تماس گیرنده را داده و عملیات دستگاه الکتریکی کنترل می کنند.

دستگاههای کنترل از راه دور متداول با استفاده از خط تلفن سیگنال دستورات تماس گیرنده را انتقال می دهند، که در این حالت سیگنالها به طور معمول شامل یک دستگاه پاسخ گو اتوماتیک است که به طور اتوماتیک به تماس وارده و دستگاه مربوطه (با توجه به سیگنال دستور) پاسخ می دهد.

با جزئیات بیشتر، دستگاه پاسخ گوی اتوماتیک به تماس گرفته شده عکس العمل نشان داده و یک پیغام از پیش معین شده به همراه یک سیگنال کنترلی مشخص برای حالت مخصوص عملیات دستگاه به تماس گیرنده ارسال می کند.

سیگنال کنترلی به وسیله یک دستگاه که دستگاه های داخل منزل را کنترل می کند ترجمه می شود. با این روش ( فعلی کنترل از راه دور) کاربر باید دقیقاً درزمان مورد نظر دستورات را به دستگاه مورد نظر در خانه انتقال بدهد تا دستگاه مورد نظر را کنترل کند. به مفهوم دیگر عملیات مربوطه قابل انجام نخواهد بود مگر اینکه در لحظه بحرانی تلفن در دسترس کاربر باشد.

بنابراین یک هدف اساسی در پروژه فعلی ارائه یک دستگاه کنترل از راه دور است که از طریق خط تلفن کار کند که در آن کاربر مجبور نباشد که دستورات را هربار که می خواهد به دستگاه دستور بدهد ارسال کند.

هدف فوق از پروژه فعلی از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور توسعه یافته که در داخل خود حافظه دارد میسر می شود ، بدین معنا که برای ذخیره فرمان و داده عملیات از دستگاه های مختلف که شامل زمانی که دستگاه ها قرار است روشن یا خاموش شوند و توانایی تعداد این دستورات برای دستگاه ها با توجه به برنامه فرمان بندی شده در حافظه را داراست. این دستگاه کنترل از راه دور می تواند برای تعداد زیادی از خصوصیات آماده شود.

بنابراین یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که یک دستگاه کنترل از راه دوری ارائه کنیم که دستگاه را بدون استفاده از سیم کنترل کند، (برای مثال با استفاده از ارسال نور مادون قرمز یا امواج مافوق صوت).

همچنین یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد و آن این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که هر دستگاه ما را با استفاده از کنترل بی سیم خود کنترل کنیم.

هنوز یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که بتوانیم بر روی آن فرستنده ابتدائی نصب کنیم که برای فرستادن سیگنالهای کنترلی به دستگاه های دیگر و یک اتصال دهنده اتصالات اضافی که برای انتقالات ضروری استفاده می شود (که برابری می کند با انتقال دهنده اصلی نصب شده) و می تواند نزدیک دستگاههای انتخاب شده برای کنترل قرار بگیرد.

یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که عملیات کنترل از راه دور را حتی اگر تلفن یا دستگاه پاسخ گوی اتوماتیکی مثل دستگاه پیغام گیر در خط قرار داشت و تماس کاربر را دریافت کرد بتواند عملیات را انجام دهد.

یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که به راحتی بتوانیم متوجه شویم که آیا عملیاتی که قصد انجام بوده است به وقوع پیوسته اند؟

هدف دیگری از پروژه فعلی آن اینست که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که برای مجموعه ای از انتقال دهنده ها کاملاً قابل چرخش بوده تا دیوار نوری مادون قرمز دقیقاً بتواند دستگاه مورد نظر برای کنترل(برای انتقال داده) را هدف گیری کند .

این هدف ها و امکانات اضافه شده از طریق ارائه کردن یکی از دستگاههای کنترل از راه دور که در ادامه شرح داده شده اند قابل دسترس خواهند بود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تشریح پروژه ها

1-1- پروژه اول...............................................................................................................................................10

1-1-1- مشكلات....................................................................................................................................14

1-1-2- مزایا...........................................................................................................................................14

1-2- پروژه دوم................................................................................................................................................15

1-2-1- مشكلات.....................................................................................................................................22

1-2-2- مزایا............................................................................................................................................22

1-3- پروژه سوم.................................................................................................................................................23

1-3-1- مشكلات.....................................................................................................................................26

1-3-2- مزایا...........................................................................................................................................26

1-4- پروژه چهارم.............................................................................................................................................27

1-4-1- مشكلات....................................................................................................................................30

1-4-2- مزایا...........................................................................................................................................30

1-5- پروژه پنجم...............................................................................................................................................31

1-5-1- مشكلات....................................................................................................................................34

1-5-2- مزایا...........................................................................................................................................34

1-6- پروژه ششم...............................................................................................................................................35

1-6-1- مشكلات....................................................................................................................................36

1-6-2- مزایا...........................................................................................................................................36

1-7- پروژه هفتم................................................................................................................................................37

1-7-1- مشكلات....................................................................................................................................39

1-7-2- مزایا..........................................................................................................................................39

1-8- پروژه هشتم..............................................................................................................................................40

1-8-1- مزایا............................................................................................................................................42

فصل دوم: خلاصه پروژه ها...........................................................................................................................................43

فصل سوم: پیوست.....................................................................................................................................................46

3-1- تصاویر....................................................................................................................................................47

3-2- منابع و ماخذ .......................................................................................................................................... 75

فهرست اشكال

شکل 1. یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد.

شکل 2. یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است.

شکل 3. شامل اشکال 3B3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل 2 است را نشان می دهد.

شکل 4. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.

شکل 5. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل 4 است.

شکل 6. یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل 4 را نمایش می دهد.

شکل 7. نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل 4 است.

شکل 8. که شامل اشکال می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل 5 هستند.

شکل 9. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.

شکل 10. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل 9 است.

شکل 11. (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 10 است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل 9.

شکل 12. نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل 11 است.

شکل 13. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد.

شکل 14. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 13 است.

شکل 15. یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل 13 است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود.

شکل 16. نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل 15 است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند

شکل 17. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را كه در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد.

شکل 18. نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل 17 است.

شکل 19. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 17 است.

شکل 20. (که شامل اشکال 20B20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 19است.

شکل 21. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.

شکل 22. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.

شکل 23. یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل 22 است.

شکل 24. یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل 22 و 23 است .

شکل 25 . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد.

شکل 26. یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند.

شکل 27. یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند.

شکل 28. نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است.

شکل 29. نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل 28 است که برداشته شده از خط

X X´

شکل 30. نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.

شکل 31. نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.

شکل 32. درب زاویه عمودی که توسط 4 دیوِد نوری ای که در اشکال 30 و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.

شکل 33. درب زاویه افقی که توسط 4 دیود نوری ای که در اشکال 30و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.

شکل 34. یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل 28 و 30 وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود.

شکل 35. نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است.

شکل 36. قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است.

شکل 37. یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل 36 نمایش داده شده است.

شکل 38. نمای پشت دکمه ای است که در شکل 35 نمایش داده شده است.

شکل 39. یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل 35 است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی:پروژه کارافرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی ,طرح توجیهی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی ,کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی ,دانلود پروژه شرکت خدمات دکوراسیون داخلی ,دانلود کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی ,طرح توجیه فنی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی ,توجیه اقتصادی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی

پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر:پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر,دانلود و خریدپاورپوینت اصول طراحی کامپایلر,خرید و دانلود پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر,دانلود پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر,خرید پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر,خرید و دانلود پاورپوینت کامپیوتر,پاورپوینت کامپیوتر,پاورپوینت رشته کامپیوتر,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت کامپیوتر,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژ

بررسی معماری پردیس سینمای پارک ملت:نمونه موردی ,پلان,موقعیت بنا

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب:عنوان دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب,دسته مدیریت (مدیرت بازاریابیمدیریت رفتار سازمانی),فرمت پاورپوینت,تعداد اسلاید 32 اسلاید,این فایل در زمینه طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است,یک ای

مبانی نظری احساس پیوستگی:مبانی نظری احساس پیوستگی,پیشینه نظری احساس پیوستگی, احساس پیوستگی,مبانی نظری وپیشینه احساس پیوستگی

پاورپوینت سیستم های رایانه ای : بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی:دانلود پاورپوینت سیستم های رایانه ای بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی ,تاریخچه مختصری از سخت افزار رایانه,روند تاریخی در توسعه كامپیوتر ,انواع سیستمهای رایانه ,ریز رایانه ,سیستمهای متوسط ,سیستمهای بزرگ ,سیستم ابر رایانه ,سرعت پردازش رایانه ها,قانون مور,سیستم فناوری درونداد ,فناوریهای برون داد,امکانات ذخیره

پاورپوینت شهراصفهان و بناهای شاخص:پاورپوینت شهراصفهان و بناهای شاخص,پاورپوینت شهراصفهان,پاورپوینت بناهای شاخص,پاورپوینت شهراصفهان و بناها,شهراصفهان و بناهای شاخص,شهراصفهان,بناهای شاخص,شهراصفهان و بناها,مقاله شهراصفهان و بناهای شاخص,تحقیق شهراصفهان و بناهای شاخص,پروژه شهراصفهان و بناهای شاخص

پاورپوینت حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4):پاورپوینت حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4,تاریخ اجرا استاندارد حسابداری شماره 4,تفاوت ذخایر و سایر بدهی ها,شناخت ذخایر,رویداد تعهدآور,بدهی احتمالی,تفاوت ذخایر و بدهی های احتمالی,دارایی احتمالی,اندازه‌گیری ذخایر,اندازه‌گیریریسک و ابهام,اندازه‌گیری واگذاری مورد انتظار دارایی ها,اندازه‌گیری

پاورپوینت حقوق بین المللی بشردوستانه چیست:پاورپوینت حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,پاورپوینت رایگان حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,پاورپوینت تعریف حقوق بین المللی بشردوستانه,پاورپوینت آشنایی با حقوق بین المللی بشردوستانه,دانلود حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,تحقیق حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,پروژه حقوق بین المللی بشردوستانه چیست,